1) મંદિર વિભાગ

ક્રમ નામ ગામ મોબાઈલ નંબર
1 પરેશ વિનોદભાઇ ગજજર (પ્રમુખ) બારેજા 9824063988
2 જતીનભાઈ શાંતિલાલ ગજજર< (મંત્રી) રાણીપ 9227497613
3 જયેન્દ્ર તેજપાલભાઇ ગજજર(સહ મંત્રી) બારેજા 9825795769
4 સ્વપનીલ અશ્વિનભાઈ ગજજર (કોષાધ્યક્ષ) વાસણા 9537819191
5 સતિષભાઇ મણીલાલ ગજજર નિગમ 9099495094
6 રાજુભાઇ અંબાલાલ ગજજર જેતલપુર 9825299395
7 મહેન્દ્રભાઇ નાગરદાસ ગજજર ઈશનપૂર 9824898448
8 જીગર નાનુભાઈ ગજજર નિગમ 9638227536
9 જયંતિભાઈ કેશવલાલ સુથારકાસીન્દ્રા
10 મુકેશભાઇ મનુભાઈ ગજજર મોડાસર 9898625961
11 ચિરાગ હસમુખભાઇ ગજજર ભાયલા 9428805337
12 બાબુભાઇ એન ગજજર (મોનીટર) બાવળા 9913074071
13 પિયુષભાઈ એ ગજજર કસીન્દ્રા 9427704875
14 સતિષભાઇ ભાઇલલભાઈ ગજજર સરખેજ 9727593897

2) કોર કમીટી

ક્રમ નામ ગામ મોબાઈલ નંબર
1 સતિષભાઇ બી ગજજર મણીનગર 9979877457
2 ગિરીશભાઈ પી ગજજર સેટેલાઇટ
3 મનુભાઈ જે ગજજર બોપલ 7874442882
4 ભગવતભાઇ એસ ગજજર મણીનગર 7600029415
5 ચીમનભાઈ એ ગજજર સરખેજ 9428101599
6 વિનોદભાઇ એન ગજજર ચાંદલોડિયા 9825110774
7 બંસીભાઈ એચ ગજજર ઘુમા 9925849580
8 દિનેશભાઇ એસ ગજજર સેટેલાઇટ 9825430494
9 જયંતિભાઈ આર ગજજર સેટેલાઇટ 9727461097
10 રમણભાઈ એમ ગજજર મણીનગર 9825466713
11 ઘનશ્યામભાઈ જે ગજજર વિરમગામ 9924060560

About Us

દસકોશી ગજજર સમાજ એટલે દસકોષ અંદાજીત ૨૫ કિલોમીટર ની ત્રિજ્યા ના ગજજર સમાજ દ્વારા નક્કી થયેલ ગામોનો સમૂહ અથવા ગોળ છેલ્લા ત્રિસેક વર્ષમાં જ્ઞાતિ પ્રથા રીવાજો માં ફેરફાર થતા ગોળ ના અભિગમો બદલાતા ગયા અન્ય સમજો એ ફેરફાર કરી સંગઠનો જાળવી રાખ્યા પણ આપણા દસકોશી સમાજે આ દિશામાં કાંઈ વિચાર્યું નહીં તેથી સુસુપ્ત અવસ્થા આવી ગઈ.

View details »

Social links