બહેનો

ક્રમ દાતા નું નામ ગામ દાન ની રકમ
1મધુબેન એમ ગજજર સરસપૂર 1300
2વિમળાબેન ડી ગજજર વાસણા 1000
3રેણુકાબેન જે ગજજર સેટેલાઇટ 500
4ભારતીબેન એ ગજજર નારાયણનગર 300
5ચંદ્રિકાબેન એમ ગજજર કાસીન્દ્રા 300
6તૃપ્તીબેન બી ગજજર મણીનગર 300
7તારાબેન જી ગજજર સેટેલાઇટ 300
8પ્રભાબેન એન ગજજર ઘોડાસર 300
9સોયણાબેન એન ગજજર વાસણા 300
10જ્યોત્સ્નાબેન વી ગજજર ચાંદલોડીયા 300
11ચંદ્રિકાબેન બી ગજજર બદરખા 300
12પ્રેમિલાબેન કે ગજજર ધોળકા 300
13નિસૅગાબેન સુથાર ગાંધીનગર300
14સંધ્યાબેન એસ મિસ્ત્રી સેટેલાઇટ 300
15હેતલબેન એમ સુથાર પુષ્પક એપાર્ટ. 300
16ભારતીબેન એમ ગજજર બોપલ 300
17હંસાબેન એચ ગજજર બારેજા 300
18મંજુલાબેન ડી ગજજર સેટેલાઇટ 300
19નિરૂબેન વી ગજજર બારેજા 300
20જયાબેન એમ ગજજર બારેજા 300
21રક્ષાબેન એમ ગજજર ઘુમા 300
22તૃપ્તીબેન એન ગજજર ઘોડાસર 300
23સરોજબેન એસ ગજજર ઘોડાસર 300
24શારદાબેન આર ગજજર મણીનગર 300
25ઇંદુબેન વી ગજજર મણીનગર 300
26નંદુબેન જી ગજજર વાસણા 300
27વર્ષાબેન કે ગજજર મોડાસર 300
28ચેતનાબેન એ ગજજર મોડાસર 300
29હર્ષિદાબેન પી ગજજર નિર્ણયનગર 300
30ઝલક દિપક ગજજર બાવળા 300
31જ્યોત્સ્નાબેન એમ ગજજર બારેજા 300
32મંજુલાબેન બી ગજજર બાવળા 300
33સંગીતાબેન બી ગજજર સાણંદ 300
34રીટાબેન એમ ગજજર વડોદરા 300
35ઉષાબેન એસ ગજજર મણીનગર 300
36સુશીલાબેન ટી ગજજર બારેજા 300
37કાશ્મીરાબેન ડી ગજજર બારેજા 300
38ચંદ્રિકાબેન એચ ગજજર મણીનગર 300
39મંજુલાબેન એચ ગજજર મણીનગર 300
40તારાબેન પી ગજજર સાણંદ 300
41ઉષાબેન પી ગજજર સેટેલાઇટ 300
42હર્ષિદાબેન વી ગજજર ઘોડાસર 300
43રેખાબેન એમ ગજજર મોડાસર 300
44સુભદ્રાબેન વી ગજજર બોપલ 300
45જ્યોતિબેન એચ ગજજર સેટેલાઇટ 300
46શિલાબેન આર ગજજર વડોદરા 300
47પ્રફુલાબેન એન ગજજર વાસણા 300
48ચક્ષુબેન બી ગજજર ન્યુ રાણીપ 300
49ભુમિબેન જે ગજજર બારેજા 300
50વિપુલાબેન બી ગજજર ચાંદખેડા 300
51મૌલીબેન એસ ગજજર નારાયણનગર 300
52હિરલબેન એ ગજજર નારોલ 300
53જીગીષાબેન પી ગજજર કાસીન્દ્રા 300
54પારૂલબેન એચ કંસારા ભરૂચ 500
55ગીતાબેન ડી ગજજર કાસીન્દ્રા 300
56સરોજબેન જે ગજજર પાલડી-કંકાજ300
57વંદનાબેન કે ગજજર સેટેલાઈટ 300

About Us

દસકોશી ગજજર સમાજ એટલે દસકોષ અંદાજીત ૨૫ કિલોમીટર ની ત્રિજ્યા ના ગજજર સમાજ દ્વારા નક્કી થયેલ ગામોનો સમૂહ અથવા ગોળ છેલ્લા ત્રિસેક વર્ષમાં જ્ઞાતિ પ્રથા રીવાજો માં ફેરફાર થતા ગોળ ના અભિગમો બદલાતા ગયા અન્ય સમજો એ ફેરફાર કરી સંગઠનો જાળવી રાખ્યા પણ આપણા દસકોશી સમાજે આ દિશામાં કાંઈ વિચાર્યું નહીં તેથી સુસુપ્ત અવસ્થા આવી ગઈ.

View details »

Social links